Jongeren

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zijn volop in beweging. Het is een fase in hun leven waarin veel gebeurt. De onderwijsperiode wordt afgesloten en de vraag is wat de volgende stap is: een vervolgopleiding, werken of een andere stap de maatschappij in? De meesten doorlopen dit traject zelfstandig. Maar sommige jongeren hebben daarbij ondersteuning nodig. Wat kun je als professional doen om hen een steun in de rug te geven?

Onze oplossingen

Hier vind je initiatieven en tools in onze arbeidsmarktregio om jongeren te ondersteunen tijdens het voortgezet en beroepsonderwijs en bij de overgang van school naar werk. Het is een complex veld waarin verschillende organisaties actief zijn en we de samenwerking graag verbeteren. Daarbij kan de interactieve trajectenkaart wellicht helpen. Hierop vind je trajecten en voorzieningen met contactgegevens vanuit de regionale jongerenaanpak. Deze zijn aanvullend op alle reguliere begeleiding die al vanuit verschillende instanties wordt geboden. Daarnaast is er in samenwerking met het Pro en VSO een uitstroomroutekaart ontwikkeld, zodat jij precies weet welke stappen je kunt nemen om de uitstroom van een Pro- of VSO-leerling zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Jongerenaanpak in Beeld

Binnen de Jongerenaanpak hebben we diverse projecten ontwikkeld om jongeren in onze regio te ondersteunen. Deze initiatieven variëren van begeleiding bij de overgang naar het MBO tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, en van ondersteuning bij niet-onderwijsgerelateerde zaken tot het creëren van een veilige en gezonde (leer)werkomgeving. 

Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt

De regionale Jongerenaanpak is een netwerksamenwerking met als doel ‘alle jongeren een passende plek binnen onderwijs of werk’. Hiervoor zijn verschillende regelingen en financiën samengevoegd. Hoe die is opgebouwd en waar de Jongerenaanpak zich vooral op richt is visueel samengevat in onderstaande praatplaat. Klik hier om de praatplaat te bekijken.

Meer weten? Neem dan contact op via jongerenaanpak@noordoostbrabantwerkt.nl.

Animatie Indicatie Banenmarkt – kansen jongeren vergroten

Een baan vinden die je leuk vindt en waar je goed in bent, dat is het doel. Bij Noordoost Brabant Werkt vinden we het belangrijk dat alle jongeren goed terecht komen. Ook jongeren van het praktijkonderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs. Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen zij een aanvraag indienen voor een indicatie banenafspraak. 

Wat hier de voordelen van zijn én hoe jongeren zich kunnen aanmelden, leggen we uit in deze animatievideo.

Interessante links

TIP: kijk voor de regionale cijfers voortijdig schoolverlaters op Dashboard vsv en jikp (rijkscloud.nl).

Van onderwijs naar arbeidsmarkt zonder startkwalificatie

  • Uitstroomgesprekken samen met gemeente (VSO, Pro en Entree onderwijs)
    Neem contact op met je eigen gemeente (Trajectenkaart pagina 12) of met het WSP Noordoost-Brabant
  • Ondersteuning door Regionale Meldpunt en Coördinatiefunctie (RMC):

Blijven werken en ontwikkelen

TIP: Kijk voor stimuleren van zelfredzaamheid van jongeren op www.16-27.nl

Jongerenaanpak in Noordoost-Brabant

Alle jongeren tussen 16 en 27 hebben een goede start op de arbeidsmarkt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeenten – vanuit hun Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) – en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noordoost Brabant Werkt. De regionale jongerenaanpak is gericht op alle jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar jongeren in een kwetsbare positie.

Meer informatie over de Jongerenaanpak van Noordoost Brabant Werkt? Neem contact op via jongerenaanpak@noordoostbrabantwerkt.nl.