Arbeidskrapte

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werken we aan wendbare en weerbare mensen, organisaties en netwerksamenwerking. Zo zijn we minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen, hebben mensen werk en bedrijven personeel, ongeacht periodes van crisis of krapte. Na de coronacrisis is de situatie op onze regionale arbeidsmarkt eind 2021 snel omgeslagen naar krapte.

Ernstige arbeidskrapte

De werkloosheid regio is historisch laag. De verwachting is dat we het komende decennium te maken houden om met ernstige arbeidskrapte. Er zijn steeds minder jongeren en meer ouderen. En we blijken onvoldoende in staat om met name jongeren aan onze regio te binden. In de monitor Arbeidskrapte of op Arbeidsmarktinzicht vind je actuele cijfers over de ernst en aard van de arbeidskrapte in Noordoost-Brabant.

Krap, krapper, krapst

Krap, krapper, krapst: ondanks recent wat verlichting, blijft de spanning op de arbeidsmarkt in Noordoost Brabant de komende jaren onverminderd groot. Vanaf 2027 (en mogelijk al eerder) bepaalt de groei van de arbeidsmarkt de groei van de economie. 

Benieuwd naar de laatste cijfers over de arbeidsmarkt in onze regio? Bekijk hier de arbeidsmarktprognoses 2023 – 2030 op ArbeidsmarktInZicht.

Integrale aanpak arbeidskrapte

Het Strategie Overleg Noordoost Brabant Werkt heeft eind 2021 besloten tot een brede integrale meerjarige regionale aanpak van de arbeidskrapte. Met als doel: voldoende personeel voor belangrijke sectoren en maatschappelijke opgaven in onze arbeidsmarktregio. Alleen samen kunnen we impact bereiken op dit uitdagende vraagstuk en ons doel bereiken.

Onze aanpak kent vier pijlers:

Integrale aanpak arbeidskrapte
 • A. Met beter inzicht via o.a. een krapte monitor en bredere communicatie via o.a. een update arbeidskrapte maken we gerichter actie en daarmee meer impact
 • B. We verleggen accenten en intensiveren de basis van onze arbeidsmarktinfrastructuur (Regionaal Werkbedrijf, Werkgeversaanpak en Jongerenaanpak) met doelgroepgerichte acties om de krapte te verminderen
 • C. We dagen onszelf uit om anders te denken en te doen, want met de bestaande oplossingen komen we er niet. Bijvoorbeeld meer skillsgericht en integraal.
 • D. De onderlinge afhankelijkheid en integrale benadering van uitdagingen wordt steeds belangrijker. We vliegen de krapte aanpak daarom breder aan dan alleen de arbeidsmarkt, namelijk ook in relatie tot woon-, werk- en leefklimaat en brede welvaart.
Aanpak op hoofdlijnen

Aanpak op hoofdlijnen

Doelstelling

De doelstelling van de krapte aanpak is tweeledig, namelijk:

 • Meer mensen aan het werk in onze regio (kwantitatief)
 • Meer mensen optimaal inzetbaar voor het werk in onze regio (kwalitatief)

Strategie voor impact

De beste kansen voor impact worden verwacht langs zeven duurzame lijnen:

 1. Hogere arbeidsparticipatie onbenut arbeidspotentieel
 2. Behoud internationale medewerkers
 3. Slimmer en strategischer HRM beleid werkgevers
 4. Alle jongeren aan het werk in onze regio
 5. Toekomstgericht innoveren en gerichter opereren als netwerkorganisatie
 6. Leven lang ontwikkelen 
 7. Verhogen arbeidsproductiviteit

Klik hier voor een overzicht van de acties 2022-2023, die momenteel in uitvoering zijn.

Monitor Arbeidskrapte

Vanuit de brede integrale aanpak worden er in onze regio diverse acties uitgezet. De resultaten hiervan vind je in de monitor Arbeidskrapte. Daarnaast lees je hier de laatste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van arbeidskrapte in Noordoost-Brabant. De monitor Arbeidskrapte wordt 3 keer per jaar uitgegeven met daarin de laatste cijfers en ontwikkelingen in onze regio.

Meer weten?

Meer informatie of sparren over deze opgave?
Veronique Scharenborg is contactpersoon:
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Véronique Scharenborg

Véronique Scharenborg