MENU

Nieuwe wetgeving: gelijke kansen op werk voor jongeren

Nieuwe wetgeving: gelijke kansen op werk voor jongeren

OCW en SZW werken aan een wetsvoorstel om gelijke kansen op werk te realiseren voor jongeren met een (risico op) structurele afstand tot de arbeidsmarkt. De insteek van het wetsvoorstel “van school naar werk” is om de voorstellen uit het IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en de maatregelen uit de Aanpak Jeugdwerkloosheid om te zetten in een structurele aanpak met bijbehorende financiering. Op 6 juli is het concept gepresenteerd en de internetconsultatie loopt tot 10 september (Zie: Overheid.nl | Consultatie Wet van school naar duurzaam werk (internetconsultatie.nl)).

In totaal zijn er in Nederland zo’n 187 duizend jongeren die geen werk hebben. De ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen jongeren is toegenomen, waarbij jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met maximaal een mbo-2 opleiding, jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren met een gezondheidsbeperking relatief lagere baankansen hebben. Om dit te veranderen, werken de ministeries van OCW en SZW aan een pakket aan maatregelen m.i.v. zomer 2025 waarmee jongeren die dit nodig hebben, begeleiding krijgen bij de overstap van school naar werk en bij (dreigende) werkloosheid. Daarvoor zullen de scholen, Doorstroompunten en Werk & Inkomen van gemeenten nog nauwer samenwerken. Men noemt dit ook wel volgens een ‘dakpanconstructie’.

Hoe we dat in onze regio willen gaan vormgeven zal na de zomervakantie worden besproken met alle deelnemers van het tactisch overleg en met meerdere beleidsdisciplines van gemeenten. De stuurgroep zal een besluit nemen voor de voorbereiding en uitwerking van de nieuwe wet in 2024.

Vooruitlopend hierop gaan de ontwikkelbedrijven deelnemen aan de stuurgroep. Met hun expertise van arbeidstoeleiding kunnen zij waardevolle input leveren. De ontwikkelbedrijven zijn zich steeds meer zijn gaan richten op de ontwikkeling van jongeren en de verbinding met scholen en de regionale jongerenaanpak, ook voor jongeren die niet meer naar school gaan. Met deze uitbreiding zijn alle partijen van de tripple helix (de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs) vertegenwoordigd.

Ondertussen wordt ook bekeken met de beleidsmedewerkers jeugdhulp waar aanknopingspunten liggen voor een meer integrale aanpak bij de overgang naar volwassenheid, ruimer dan overstap met de Wmo. Onderwijs en arbeid maken immers ook onderdeel uit van de big5 waarvoor jongeren tijdig begeleid worden een toekomstplan te maken. Binnen gemeenten liggen er al kansen bij de doorbraakoverleggen 18- en 18+ voor alle kwetsbare jongeren en om de JIM aanpak (jouw ingebrachte mentor) breder door te voeren. Dus betrek ook de doorstroompunten (RMC) en jongerenparticipatie consulenten hierbij.

Zoeken