Inspelen op transities

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant sorteren we als mensen, organisaties en netwerksamenwerking voor op transities die de arbeidsmarkt structureel veranderen. De belangrijkste op dit moment zijn digitalisering en de energietransitie. Een pijler binnen de ontwikkelopgave Inspelen op transities is: Talent voor de Energietransitie.

Het is belangrijk te weten wat de transities betekenen voor het veranderende werk en de benodigde competenties van mensen in onze regio.

Talent voor de Energietransitie

De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie komen vanuit zon, wind, biomassa en water. De energietransitie vraagt specifieke kennis en vaardigheden van mensen op de arbeidsmarkt. Wat is nodig om de juiste, gekwalificeerde mensen te laten werken aan de energietransitie?

Talent voor de Energietransitie

Animatievideo Talent voor de Energietransitie

Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt in Noordoost Brabant

In 2019 hebben we als arbeidsmarktregio laten onderzoeken wat de gevolgen van de energietransitie zijn voor onze regionale arbeidsmarkt. “Impactanalyse: Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt in Noordoost Brabant”, zo luidt het rapport van Wise UP:

“De energietransitie brengt volop economische kansen met zich mee voor de regio, bijvoorbeeld op het gebied van het inzetten van data science bij duurzame energieopwekking, opslag en distributie. Met actief en slim onderwijs- en arbeidsmarktbeleid kan de regio zich hier tijdig op positioneren om deze kans optimaal te benutten in de toekomst. Als eerste stap wordt door de regio een concreet actieplan verder uitgewerkt.”

Oplossingen Talent voor de Energietransitie

Om genoeg talent te hebben voor de energietransitie is een breedte aan oplossingen nodig. Tijdens het Netwerkevent Talent voor de Energietransitie (meer info onder aan deze pagina), waar zo’n 120 werkgevers, beleidsmakers, opleiders en andere arbeidsmarktprofessionals aan deelnamen, kwam die breedte aan oplossingen goed in beeld.

Om de uitdagingen voor het juiste talent voor de energietransitie in onze regio aan te gaan, heeft Noordoost Brabant Werkt in 2021 een uitvoeringsplan opgesteld. In het najaar van 2021 starten we met de uitvoering van het plan.

Talent voor de Energietransitie

Netwerkevent Talent voor de Energietransitie

Netwerkevent Talent voor de Energietransitie​

03-10-2019 Den Bosch, Netwerkevent in het Provinciehuis. Georganiseerd door Agrifood Capital. Foto: Sandra Peerenboom

Zo’n 120 werkgevers, beleidsmakers, opleiders en andere arbeidsmarktprofessionals namen deel aan het netwerkevent van Noordoost Brabant Werkt. Het event vond plaats op 3 oktober 2019 in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Alles draaide om ‘Talent voor de energietransitie’. Hoe zorgen we voor de juiste mensen op de juiste plek om deze transitie te laten slagen? Een vraag waar alle sectoren in onze regio – én daarbuiten – mee te maken krijgen: van agrifood tot installatietechniek, van bouw tot logistiek en zorg.

Het programma bestond uit presentaties en lezingen, inspiratiesessies en een levendige paneldiscussie. Aan de bijeenkomst werd enthousiast meegewerkt door onder andere gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Martijn van Gruijthuijsen, ondernemers, studenten, kenniswerkers en ‘talentontwikkelaars’. En wat werd er veel genetwerkt!

Discussiepanel tijdens Netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Discussiepanel tijdens Netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Publiek tijdens netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Discussiepanel tijdens Netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Aukje Kuypers tijdens Netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Discussiepanel tijdens Netwerkevent in het Provinciehuis. 03-10-2019 Den Bosch. Foto: Sandra Peerenboom

Highlights uit de inspiratiesessies

Kennispact MBO

Kennispact MBO – Scholing voor de medewerkers van de toekomst op MBO niveau
De energietransitie biedt kansen voor het werven en opleiden van meer en divers personeel. Daarbij is het belang van ‘soft skills’ groot.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool – Samen met bedrijven praktisch en modulair opleiden op HBO niveau
Het beroepsonderwijs moet meer flexibel en vraag-gestuurd worden en kan daarmee een cruciale rol spelen in een leven lang ontwikkelen. Meer afstemming en samenhang is nodig om werkenden tijdig om te scholen.

Jheronimus Academy of Data Science

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en Essent – Talentontwikkeling voor slimme oplossingen op WO-niveau

Data Analytics en Artificial Intelligence gaan van onmisbaar belang zijn in de energietransitie, niet alleen voor het opzetten van energie adviezen, maar ook voor bijvoorbeeld handelsplatformen van energie.

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant – Energietransitie biedt (kwetsbare) werkzoekenden kansen via De Kweekvijver
Door jobcarving kunnen nieuwe assistent-monteurs worden ingevlogen vanuit de doelgroepen statushouders, werkzoekenden en arbeidsbeperkten. De monteurs kunnen op hun beurt dan de moeilijkere werkzaamheden verrichten in het kader van de energietransitie. Dit biedt volop kansen om de krapte het hoofd te bieden.

Ontwikkel- en opleidingsfonds voor de Energiesector (OOF)

Ontwikkel- en opleidingsfonds voor de Energiesector (OOF) – Praktisch aan de slag voor voldoende talent in de energiesector
Door te investeren in skills worden vakmensen productiever. Als we door middel van (soft) skills alle technici 1% slimmer kunnen laten werken, is het tekort aan technisch personeel opgelost.

Fioretti College

Fioretti College / Sterk Techniekonderwijs / Techniekloket Noordoost-Brabant – Met technologie en toepassing jongeren in het voortgezet onderwijs interesseren voor techniek in de energietransitie
Jongeren in het voortgezet onderwijs zijn te enthousiasmeren voor techniek en technologie door te werken met realistische opdrachten vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen. De context is dus erg van belang!

Lees de volledige bundeling van Highlights inspiratiesessie Talent voor de energietransitie, 3 oktober 2019.

Meer lezen over de energietransitie