Van werk naar werk

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werken we aan wendbare en weerbare mensen, organisaties en netwerksamenwerking. Zo zijn we minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen, hebben mensen werk en bedrijven personeel, ongeacht periodes van crisis of krapte. Van Werk naar Werk is één van de twee pijlers binnen de ontwikkelopgave Omgaan met crisis en krapte. De urgentie van de coronacrisis hebben we in Noordoost-Brabant aangegrepen om meters te maken op een aantal thema’s. Eén daarvan is ‘Van werk naar werk’, een succesvolle pilot waarin met ontslag bedreigde mensen intensief zijn begeleid naar ander werk.

Irmgard Borghouts

Irmgard Borghouts, Professor HRM & Social Security bij Tilburg University

“De pilot heeft veel praktische leerervaringen en adviezen opgeleverd, die voortbouwen op wat we uit onderzoek al weten over de transitie van werk naar werk. Zo blijkt persoonlijke aandacht écht te werken en zijn mensen minder genegen om opleidingen, trainingen of omscholingstrajecten te volgen naar een andere sector of ander beroep dan vaak wordt gedacht.”

Pilot Van werk naar werk

Medio 2020 tot 1 april 2021 is een pilot ‘Van werk naar werk’ ontwikkeld en uitgevoerd in de contractcatering. 25 met ontslag bedreigde werknemers van Hutten, Maison van de Boer en Hotel Central kregen maatwerkdienstverlening, waarmee 70% binnen een half jaar weer ander werk vond, vaak zonder werkeloos te zijn geweest. Voor meer informatie:

Nieuw werk voor ‘coronawerkzoekenden’

Nieuw werk voor ‘coronawerkzoekenden’

Silvia IJpelaar, loopbaancoach

“De deelnemers waren erg blij met onze persoonlijke aandacht en de maatwerkondersteuning bij het vinden van ander werk. Door te kijken naar vaardigheden en werkervaring in plaats van diploma’s, zochten we vanuit een breder perspectief naar mogelijke banen. Voor veel uiteenlopende beroepen heb je dezelfde vaardigheden nodig. De uitkomst is vaak verrassend. Twee derde van de mensen vond uiteindelijk binnen een half jaar werk; in de meeste gevallen buiten de horeca.”

Silvia Ijpelaar, loopbaancoach

Duurzame infrastructuur

We hebben veel praktijkervaring opgedaan over hoe we de van-werk-naar-werkdienstverlening – die nog niet bestond – in de regio het beste kunnen organiseren. We gebruiken deze in het Regionaal Mobiliteitsteam i.o. én in onze weg naar een duurzame arbeidsmarktinfrastructuur. Tilburg University i.s.m. Het PON & Telos heeft de pilot gemonitord en kwam na afronding van de pilot met adviezen aan de arbeidsmarktregio. Zo kunnen we optimaal leren van de pilot en de werkwijze inrichten in een duurzame infrastructuur. Lees het rapport met ervaringen, resultaten en conclusies uit de pilot en adviezen voor de korte en langere termijn: “Van Werk Naar Werk in de contractcatering in Noordoost Brabant. Bouwen aan een duurzame regionale infrastructuur.”

Eén van de conclusies uit het adviesrapport,

Tilburg University “De aandacht in de pilot was gericht op het ‘doen’, het oplossen van problemen. Er is dan ook vooral op operationeel niveau samengewerkt, dat wil zeggen: in de uitvoering en niet zozeer op bestuurs- of directieniveau. Zo hebben gemeenten en UWV bijvoorbeeld samen de intakekant opgepakt. Registratie en AVG zorgden voor uitdagingen, maar de partijen hebben daar samen een weg in gezocht. Samenwerken met partijen in de praktijk heeft de samenwerking verbeterd. Verschillende geïnterviewde stakeholders in de regio geven aan dat ze door de samenwerking ook zwakke plekken in de eigen organisatie naar voren hebben zien komen. Alhoewel dat een neveneffect is van de pilot, wordt dit wel gewaardeerd.” 

H. 6 Conclusies en bouwstenen voor het advies, p. 31.

Huis van de Arbeidsmarkt

Voor de langere termijn wordt geadviseerd om stappen te zetten naar een duurzaam arbeidsmarktmodel dat werkt in tijden van crisis en krapte. Dit vraagt om een systematische en integrale voorziening in de regio met:

  • een duurzame infrastructuur / ‘Huis van de Arbeidsmarkt’, waar mensen en bedrijven terecht kunnen voor vragen op het gebied van werk, en
  • een rapid respons service als functionaliteit binnen deze duurzame infrastructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een crisisinterventieteam, dat alleen acteert als dat nodig is.

Noordoost Brabant Werkt gaat verder aan de slag met een Huis van de Arbeidsmarkt in onze regio.

Op basis van de resultaten uit de pilot, de adviezen van Tilburg University en het functioneren van het Regionaal Mobiliteitsteam in 2021-2022 bouwen we langzaam maar zeker verder aan een effectieve en duurzame (van werk naar werk) infrastructuur in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Hiermee willen we als regio – zowel in tijden van laagconjunctuur als hoogconjunctuur – écht het verschil maken voor onze inwoners, namelijk minimale werkloosheid, beter op elkaar afgestemde en gecoördineerde dienstverlening, betere samenwerking, lagere uitkeringen en blijvend ‘arbeidsfitte’ inwoners.

Dankwoord

Een groot woord van dank aan alle werkgevers, werknemers, casemanagers, accountmanagers, dienstverleners, kernteamleden, bestuurders en anderen in de arbeidsmarktsamenwerking van Noordoost Brabant met speciaal dank aan projectleider Solange Camelia en de casemanagers Sylvia IJpelaar en Marieke van den Boogaart. Zonder hun grote betrokkenheid en inzet om het verschil te maken voor mensen in onze regio zouden we de pilot niet hebben kunnen uitvoeren en zouden we niet zo ver zijn geweest om van werk naar werk voor mensen in onze regio mogelijk te maken.

Dankwoord