Welkom bij Noordoost Brabant Werkt

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werken we aan wendbare en weerbare mensen, organisaties en netwerksamenwerking. Zo zijn we minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen, hebben mensen werk en bedrijven personeel, ongeacht periodes van crisis of krapte. ‘Wat is het nieuwe werk?’ is één van de twee pijlers binnen de ontwikkelopgave Omgaan met crisis en krapte.

De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Het wordt steeds moeilijker om te duiden en voorspellen waar goede kansen op werk zijn, zowel nu als in de toekomst. Welke competenties (skills) zijn op lange termijn nodig in de arbeidsmarktregio? Daarnaast kijkt Noordoost Brabant Werkt met het regionaal mobiliteitsteam i.o. waar baanopeningen zitten op korte termijn.

Peer van Summeren

Peer van Summeren, ROC De Leijgraaf, kartrekker:

“Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en transities is het steeds moeilijker, maar ook steeds belangrijker om te weten wat het nieuwe werk is. Op de arbeidsmarkt is een ander samenspel nodig tussen vraag en aanbod om daar goed op in te kunnen spelen. Dit vraagt om een geheel andere organisatie en leercultuur.”

 

Denktank

Wat is het nieuwe werk? Een denktank buigt zich over deze vraag, zowel voor de lange termijn (5-10 jaar) als de korte termijn (tot 1 jaar). Lees hier de samenvattende verslagen van de bevindingen op tot nu toe korte en lange termijn:

 1. Samenvattend verslag denktank lange termijn, 1 juni 2021
  “Welke generieke en specifieke competenties hebben we nodig in de nabije toekomst?”
 2. Samenvattend verslag denktank korte termijn, 29 april 2021
  “Het is een uitdaging om mensen bewust en bereid te vinden om zich te laten omscholen.”


In de denktank doen vertegenwoordigers mee van o.a.: UWV, VNO-NCW Brabant/Zeeland, FNV, SBB, ROC De Leijgraaf, HAS Hogeschool, Leerwerkloket en Leerwerkpunt NOB, Werkgeversservicepunt (WSP) Noordoost Brabant, ETIL Research Group, Koning Willem I college, Tilburg University, gemeenten regio Noordoost-Brabant, Avans Hogeschool en werknemers van de toekomst.

Denktank

Blik op de toekomst

Prof. Marc van der Meer, Tilburg Law School/ lid SER Brabant, over een driedimensionale benadering voor toerusten en innoveren in Noordoost-Brabant om vitaal uit de crisis te komen (1 juni 2021):

“Ik pleit voor een vriendelijk arbeidsklimaat, waarin hoofd- en handarbeid serieus genomen worden, waar menswaardig gewerkt kan worden, waar mensen niet uitvallen, maar mensen duurzaam inzetbaar blijven omdat ze zich kunnen aanpassen. Welke generieke en specifieke competenties hebben we dan nodig? Denk bij specifieke competenties aan vakkennis, vakvaardigheden en digitalisering en bij algemene competenties aan taalvaardigheid, burgerschap, rekenen en wiskunde, ondernemerschap, systeem- en ontwerpkunde en beeldend leren denken.”

Marc van der Meer

Marc van der Meer

Blik op de toekomst

Jeroen Meuwissen, Directeur bij Etil research group, over de competenties (skills) die we nodig hebben over 5 tot 10 jaar en de rol die data en modellen daarin kunnen spelen ​(1 juni 2021):

“De coronacrisis versterkt en versnelt de gevolgen van bestaande trends zoals klimaatverandering, digitalisering en economische groei versus brede welvaart. Data en modellen kunnen hierin wel enig inzicht geven, maar voor inzicht in skills moeten we nog een stap verder gaan. De steeds dynamischer arbeidsmarkt vraagt om meer aandacht voor skills. Skills wordt een nieuwe dimensie. Skills is het nieuwe niveau waar we willen komen. Skillsinzicht biedt een eerste openbare basis van skills, die veel gevraagd worden.”

Jeroen Meuwissen

Jeroen Meuwissen

Verschuivingen in de arbeidsmarkt

Verschuivingen in de arbeidsmarkt

Bron: PowerPoint presentatie ‘Welke competenties hebben we nodig over 5 tot 10 jaar?​ De rol van data en modellen​’, Jeroen Meuwissen, directeur Etil Research Group.

Arbeidsmarkt InZicht

Arbeidsmarkt InZicht koppelt gegevens van verschillende bronnen aan elkaar voor één regio, in dit geval Noordoost Brabant. Arbeidsmarkt InZicht is een betrouwbare en rijke databank die gegevens over de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant visueel weergeeft. De gegevens op deze website zijn altijd actueel. Denk aan data over werkenden, naar sector en leeftijd; online vacatures, naar beroepsklasse; bevolking per maand en de prognose werkgelegenheid in %, naar sector. Ook is het mogelijk om gegevens van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant te vergelijken met andere arbeidsmarktregio’s. Databronnen: UWV, SBB, CBS en meer.

Onder aan de pagina is een newsfeed van Arbeidsmarkt InZicht Noordoost Brabant opgenomen.

Voorbeeld van datagrafiek

Voorbeeld van datagrafiek

Wat is nu het nieuwe werk?

Wat is het nieuwe werk? Organisaties als UWV en SBB verzamelen, analyseren en verspreiden veel bruikbare informatie over de arbeidsmarkt (in Noordoost Brabant). In de arbeidsmarktsamenwerking Noordoost-Brabant Werkt ontsluiten wij deze informatie om een goed beeld te schetsen van zowel de ontwikkelingen op korte als lange termijn. Een aantal belangrijke recente publicaties:

ROA

ROA, juli 2021, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026
ROA (Research Centre for Education and the Labour Market) is een onderzoeksinstituut met als overkoepelend thema ‘human capital’ in relatie tot de dynamieken van de arbeidsmarkt.

UWV

UWV, 29 juni 2021, Kansrijke beroepen.
UWV heeft in juni 2021 een update gemaakt van de kansrijke beroepen. Nieuwe beroepen zijn bijvoorbeeld: restaurantkoks en medewerker bediening, verkoopmedewerkers bouwmarkten, assemblagemedewerkers en monteurs, pedagogisch medewerker kinderopvang. Nu de economie steeds meer opengaat, groeit ook de vraag naar personeel in deze beroepen weer.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), 2018 – 2021: trendrapportages (per sector)
Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld.

UWV

UWV, april 2021, Regionale werkgelegenheid Noordoost-Brabant.
Vergeleken met veel andere arbeidsmarktregio’s is Noordoost-Brabant mild geraakt door corona. De werkgelegenheid daalde sterk: vooral bij uitzendbureaus en in de horeca verdwenen banen. Toch zijn er ook sectoren waarin de werkgelegenheid gelijk bleef of zelfs toenam, zoals in zorg, openbaar bestuur, onderwijs en groothandel. UWV brengt de arbeidsmarktregio in beeld met verschillende interactieve dashboards.

UWV

UWV, april 2021: Moeilijk vervulbare vacatures.
Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt in korte tijd flink veranderd. Om beter zicht te hebben op deze veranderingen, heeft UWV in het najaar van 2020 een enquêteonderzoek uitgevoerd onder bijna 2.800 bedrijfsvestigingen. Zo zijn er relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in bouw, industrie en ICT.

VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland, Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, AANtWERK/Talentvol, maart 2021: Werkgeversenquête Arbeid en persbericht over de werkgeversenquête
In maart 2021 is op gezamenlijk initiatief van ondernemersverenigingen in Noordoost-Brabant een enquête gehouden om te inventariseren hoe het met de ondernemers gaat. Goed inzicht in de huidige en toekomstige situatie is cruciaal.

 • SER: publieke dienstverlening onder druk 10 maart 2023
  Zes ministeries, die beleid ontwikkelen voor sectoren als zorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid, rechtspraak, openbaar bestuur en uitvoeringsorganisatie, hebben advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER) over hoe de aanhoudende krapte aangepakt kan worden.
 • SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen 2 maart 2023
  Op dit moment groeit de beroepsbevolking nog met gemiddeld 76.000 mensen per jaar, maar na 2025 loopt deze groei terug naar nul per jaar in 2040. Het is cruciaal dat er gewerkt wordt aan de arbeidskrapte. Het SCP kijkt naar het sociaal maatschappelijk perspectief van eventuele oplossingen. Het SCP signaleert dat, ondanks de intentie meer […]
 • CBS: Consumentenvertrouwen stijgt voor vierde maand op rij 24 februari 2023
  Hoewel het consumentenvertrouwen nog steeds zeer laag is in februari 2023 (-44), kent het sinds een dieptepunt in oktober 2022 (-59) een stijgende lijn.

Meer weten?

Meer informatie of sparren over deze opgave?
Veronique Scharenborg is contactpersoon:
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Véronique Scharenborg

Véronique Scharenborg